Miljöansvar

Ansvarsfördelning EMBK och avfallshantering

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att miljökrav och mål följs.

Medlem/båtägare

Varje medlem/båtägare har ansvar att ta del av och följa EMBKs miljö och ordningsregler samt avfallshantering och utfasningsplan.

Detta innebär följande:

 • Båtar målade med biocidfärger ska saneras enligt den utfasningsplan som båtklubben upprättat och som granskats av miljö- och räddningstjänstförvaltningen.
 • Vid sanering av båtskrov från biocidfärg och underhåll skall:
  1. Marken under båten, sidorna runt båten och eventuellt tak (områden där det finns risk för spridning och läckage) täckas och täckningen ska vara tät.
  2. Damm och sliprester samlas upp och hanteras som farligt avfall.
  3. Det farliga avfall som uppkommer vid sanering av båtar tas omhand av en godkänd transportör/mottagare för farligt avfall. (Det kan vara enklast att låta denna del ingå i det avtal om sanering som man ingått).
  4. Arbetet skall omedelbart avbrytas vid utsläpp, olycka eller om brister upptäckts i skyddsåtgärder samt säkerhetsrutiner.
  5. Räddningstjänsten (tel: 112) ska kontaktas vid större utsläpp. Miljöförvaltningen (tel : 016 710 10 00) ska kontaktas vid olycka och utsläpp som inte innebär en överhängande fara men som kan leda till en olägenhet för människors hälsa eller miljö, så kallad driftstörning
 • Båtar målade med biocidfärger som ännu inte har sanerats får enbart tvättas om tvättvattnet samlas upp och renas med avancerad rening. Omålade båtar eller båtar som sanerats med godtagbar metod samt båtar som är målade med en hård biocidfri färg får tvättas på slipområdet.
 • Övrigt avfall som uppkommer i verksamheten såsom spillolja, oljefilter, oljeindränkaabsorbenter, lösningsmeder etcetera ska tas omhand och transporteras till godkänd mottagningsstation för omhändertagande av farligt avfall:
  1. Brännbart material kastas i vår container för brännbart.
  2. Tomma färgburkar i plåt och batterier har egna kärl vid vår miljöstation på slipen.
  3. Glykol, spillolja, bensin/diesel ska tömmas i miljöboden (röda byggnaden).
  4. Slagvatten innehållande oljerester ska tas omhand som farligt avfall och får inte länspumpas ut på mark eller vatten.
  5. Alla övriga kemikalier/miljöfarligt avfall ska varje medlem forsla till kommunens mottagningsstation, exempelvis Retuna eller Lilla Nyby.
 • Saneringsmaterial för oljespill/utsläpp delas med Svearna och finns i anslutning till Svearnas traktorgarage.
 • Toalettavfall får inte släppas ut i hamnområdet eller på marken. Tömning kan ske vid latrintömningsstation i Torshälla hamn eller i Sundbyholms hamn.
 • Kemikalier ska förvaras och hanteras så att mark och vatten inte riskerar att förorenas.
 • Vid utsläpp till mark eller vatten ska åtgärder för att förhindra vidare läckage och spridning omedelbart vidtas (utplacering av länsar och absorbenter).
 • Underhåll och tillsyn av båt skall ske kontinuerligt av ägaren så att mark och vatten inte förorenas. Om båten lämnas utan tillsyn/överges som innebär en risk för hälsa och miljö har klubben rätt att ingripa och vita nödvändiga åtgärder för att förhindra detta.
 • Varje medlem har ansvar att hålla rent och snyggt vid sin uppställningsplats, detta innebär bl.a. att håll platsen ren från sly, skräp och tomma färgburkar.
 • Alla medlemmar har ansvar att rapportera eventuella miljöbrister eller fel som man upptäcker till styrelsen, kan t.ex. vara att något gått sönder och kan leda till en miljöstörning.

Miljöstation

Båtklubben Svearna ansvarar för bortförsel av avfall från miljöstationen.

Traktor och klubbvagn

Slipförman ansvarar för skötsel och underhåll av traktor och vagn. Kemikalier i traktorgaraget ska vara placerad i ett uppsamlingskärl. 

Miljökommittén 

Kommittén ansvarar för att få ut information till medlemmarna angående miljöfrågor och regler och lagar.