Miljöregler

EMBK arbetar med en utfasningsplan vars syfte är att ständigt minska utsläpp av farliga ämnen ( TBT, bly, koppar zink, irgarol och diuron) från målning och mekanisk bearbetning (båttvättning, slipning, skrapning) Därav måste alla båtar som ligger på slipområdet samt nya båtar kontrolleras och eventuellt saneras gällande förekomst av biocidfärger. Om detta ej utförs enligt utfasningsplanen av medlemmen får båten ej ligga i hamnen.

Endast biocidfria färger får användas på våra båtar i våra insjöar, Mälaren och Bottniska Viken. Detta betyder att alla biocidfärger är förbjudna. Det finns idag alternativa metoder och det är viktigt att våra medlemmar tänker efter om det är nödvändigt att måla sin båts botten. Information om alternativa metoder finns bl.a. att läsa på nätet ”Fritidsbåtshamnar-vägen mot en giftfri miljö”

Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter det mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja, glycol och drivmedel.

Utfasningsplan av farliga ämnen i bottenfärg. Syftet med planen är att stadigt minska utsläpp av farliga ämnen ( TBT, bly, koppar, zink, irgarol och diuron) från målning och mekanisk bearbetning, vilket är ett krav från Eskilstuna Kommun. 

Ansvaret att genomföra utfasningsplanen av farliga ämnen har av styrelsen utsetts en miljökommite. Ytterst vilar dock ansvaret på varje enskild medlem att se till att reglerna från myndigheterna efterlevs och att kontroll av bottenfärgen genomförs, samt rapporteras till föreningen. 

Kontroll av förekomsten av förbjudna biocidfärger ska ske på samtliga båtar som ligger förtöjda på EMBKs slipområde. Förekomst av förbjudna biocidfärger kan kontrolleras genom analys av färgprover och/eller XRF-mätning ( röntgenflourescensteknik ) En XRF-mätning per båt är mer kostnadseffektiv jämfört med analyser av färgprover. Förekomsten av irgarol och diuron går dock inte att upptäcka genom XRF-mätning. XRF-mätning ger även osäkra resultat när mätning sker på trä-och stålbåtar. På nyare båtar kan färgen även kontrolleras genom ett intyg från tillverkaren. Mätning av EMBKs båtar kommer genomföras i november 2020. Fram till dess kommer Miljökommiten följa utvecklingen av riktlinjer när det gäller båtbottenfärger och sanering av båtar, även nationella riktlinjer. Därav väntar vi med att besluta hur arbetet skall utföras mer ingående, tills efter XRF-mätningen är klar. 

Utfasningsplanen kommer finnas anslagen vid slipområdet samt publiceras på EMBKs hemsida www.embk.se  Nya medlemmar kommer få ett nyttjanderättsavtal att läsa och skriva under. I avtalet framgår miljökrav, stadgar och policy för EMBK. Nyttjanderättsavtalet sparas sedan hos styrelsen. 

EMBK kommer samordna kontroll av klubbens båtar, alternativt ge information till medlemmarna hur de kan gå tillväga för att kontrollera sina båtar.

Själva saneringsarbetet får inte påbörjas innan miljökommiten/alternativt styrelsen har godkänt och försäkrat sig om att medlemmen utför arbetet på ett fackmannamässigt sätt och har den utrustning som krävs. Vid ett felaktigt förfarande kan skadorna på vår natur, människors hälsa och djurliv bli stora, större än om man låter färgen sitta kvar. Det finns information om hur man tar bort båtbottenfärg på Transportstyrelsens hemsida i skriften ”Giftfri båtbotten-så här gör du”     

Utdrag ur Skrovmålet: Hamnar, det vill säga, marinor och båtklubbar har ett ansvar för egenkontroll. Det står uttryckligen att den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Vidare ska alla inom en båtklubb eller en marina hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön genom egna undersökningar eller på annat sätt.

Utdrag från Eskilstuna Kommun: Mjuka biocidfria färger bör inte appliceras ur miljösynpunkt då dessa blöder när man rengör båten. Syftet med blödande färger är att få loss mikroorganismer genom att färgen släpper. Men det har visat sig att den metoden inte är särskilt effektiv. Istället rekommenderas en epoxifärg som ger en hård och slät plastyta som lätt går att göra rent. Informera medlemmar om att undvika epoxifärg där det på etiketten varnas för att det ingår över 0,1% Bisfenol A med texten ”Innehåller bisfenol A. Kan orsaka en allergisk reaktion”. Bisfenol A är bland annat cancerogen och reproduktionsstörande. Om det inte står någon text om bisfenol A kan färgen ändå innehålla det ämne, dock med en lägre halt. För att inte bisfenol A ska läcka till omgivningen ska man se till att blandningen och härdningen av epoxifärg sker enligt instruktionen som följer med produkten. En applikation enligt alla regler ger även bra förutsättningar för att färgen ska hålla många år framöver (källa: Nils Malmgren AB).