Sveaskogs försäljning

Läget inför Sveaskogs försäljning av fastigheter på Ridön

I samarbete med de övriga berörda båtklubbarna har EMBK tagit fram ett underlag för värdering av fastigheter belägna inom naturreservat och strandskydd. Därefter har vi anlitat en oberoende värderingsman för att värdera marknadsvärdet över den fastighet som Sveaskog avser att erbjuda EMBK att köpa. Denna värdering har bland annat tagit hänsyn till har ”båtklubb” som ändamål, att tomtmarken ligger på en ö utan skärgårdstrafik, att tomtmarken ligger i ett naturreservat och inom strandskyddszonen, att tomt och bryggor är kostnadsfritt tillgängligt för allmänheten enligt allemansrätten, samt att berörda båtklubbar är ideella föreningar med starkt begränsade ekonomiska resurser.

Lantmäteriet har avslutat sin förrättning och den 17/2 vinner förrättningen laga kraft enligt den fastighetskarta som fanns med i tidigare information. När det gäller bastun samt den ”nya” bryggan får vi se till att det skrivs in avtalsservitut vid kommande förhandlingar då de hamnar utanför ”vår” fastighet. När det gäller den ”nya” bryggan så måste vi invänta dispens från Länsstyrelsen för att få ha den innan några förankringar av bryggan utförs.

Måndagen den 10 februari deltog Kjell Karlsson och Lars-Erik Sundqvist i ett möte med Sveaskog tillsammans med representanter från de övriga berörda båtklubbarna. Sveaskog bekräftade det vi redan visste, dvs renodlingen av verksamheten till skogsbruk, den sedan 90-talet pågående utförsäljningen av sitt innehav av tomter och byggnader för fritidsbruk, och pågående fastighetsbildning i Ridö-Sundbyholmsarkipelagen. Berörda båtklubbar informerade om respektive anläggning och dess förutsättningar, samt berörda båtklubbars starkt begränsade ekonomiska resurser. Båtklubbarnas oberoende värdering av marknadsvärdet överlämnades på mötet. Sveaskog tog med stort intresse del i informationen från båtklubbarna, lyssnade och försökte förstå. Sveaskog var generös i dialogen om behov av kompletterande sk. avtalsservitut för exempelvis befintliga flytbryggor som lantmätaren utelämnat. Sveaskog bekräftade ett ömsesidigt intresse för att göra det möjligt för berörda båtklubbar att fortsatt ta ansvar och vårda klubbanläggningarna. Båtklubbarna har framöver en uppgift att förstärka kunskapen hos Sveaskog om klubbanläggningarnas förutsättningar och konsekvenser av dessa.

Främsta resultatet av mötet med Sveaskog är att berörda båtklubbar nu har etablerat bästa möjliga relation med Sveaskog. Parterna inser att bästa lösningen är att Sveaskog ger båtklubbarna ett erbjudande som är möjligt att acceptera!

Under maj månad kommer Sveaskog att besöka båtklubbarna tillsammans med ansvariga från respektive båtklubb. Därefter gör Sveaskog sin värdering av marknadsvärdet. Sveaskogs erbjudande om friköp kommer till båtklubbarna under juni månad. Svar kommer att krävas senast i augusti, men Sveaskog accepterar att båtklubbarna kan behöva extra tid för att hinna klara av erforderliga medlemsmöten för beslut om friköp. Därmed kommer friköp att vara klart någon gång under hösten 2020.

2020-01-13 Lars Sundqvist