Miljö och Säkerhet

Som medlem i EMBK förbinder man sig att följa båtklubbens miljö och ordningsregler, samt avfallshantering och utfasning av farliga ämnen.

EMBK ska ombesörja att EMBKs regler och utfasning/avfallshantering är kända av alla medlemmar och att den görs tillgänglig och praktiskt användbar.

EMBK ska fortlöpande revidera arbetet med säkerhets och miljöförbättrande åtgärder och följa eventuella nya krav som uppkommer enligt lag eller vedertagen praxis.

EMBK ska vid behov upprätta handlingsplaner för båtklubbens miljöarbete så att syftet med miljöpolicyn nås.

EMBK ska utse medlemmar till Miljökommiten. Dessa ska på uppdrag av styrelsen ansvara för att driva miljöarbetet enligt ovanstående punkter inom slipområdet och Sävholmen.