Information från miljökommittén

Bästa medlem i Eskilstuna Motorbåtsklubb!

För allas kännedom vill vi i miljökommittén förmedla viktig information.

Vi i Miljökommittén vill göra ett förtydligande till nedan text:

Enkelt beskrivet gäller saneringskravet för de medlemmar som har sin båt uppställd på Slipen och de medlemmar som utför någon form aktivitet på sin båt på slipområdet. Enligt Veerle på Miljökontoret omfattas inte medlemmar som bara lägger i och tar upp sin båt på Slipen. Det är också tillåtet under en övergångsperiod att spola av sin båt på slipområdet.

Eskilstuna Kommun ställer krav på alla båtklubbar att båtarna ska vara fria från giftiga bottenfärger. Klubbar med båtar i Mälaren är skyldiga att sanera dessa från senast 2020. Vi måste även rapportera tillvägagångsätt för alla medlemsbåtar till Kommunförvaltningen, och när vi förväntas vara klara.

Normal tid för utfasningen av giftiga färger har av Miljöförvaltningen i Stockholm stad bedömts vara 3-4 år, från det att utfasningsplanen påbörjats (hämtat ur text från: transportstyrelsen.se/skrovmålet/gemensam-hallning

Det finns risker med att sanera båtskrov och är därför mycket viktigt att det går till på rätt sätt, för att skydda miljö, djur och människa. Om arbetet utförs på ett felaktigt sätt kan det bli mycket farligare än att låta färgen sitta kvar.  

Med anledning av detta har styrelsen tillsatt en Miljökommité som har fått uppdraget att arbeta med dessa frågor. Gruppen består av sex medlemmar i Eskilstuna Motorbåtsklubb.

Det här medför att alla båtar behöver testas för biocidfärger och vi planerar att genomföra en XRF-mätning av båtarnas skrov i november 2020. Detta medför en kostnad på ca 800 kr per båt. Lars Nilsson i miljökommitén har ansökt om LOVA-bidrag för att minska kostnaden för våra medlemmar. Tyvärr har vi inte fått något svar än, men det är troligt att vi får avslag då LOVA-bidraget prioriterar övergödning av våra vattendrag i dagsläget. 

Vi i miljökommittén avvaktar med tydliga riktlinjer hur saneringen ska gå till, till dess att vi vet hur många båtar det rör sig om. Fram till dess kommer vi att följa utvecklingen och därefter presentera ett förslag. Vi kommer även följa nationella riktlinjer när det gäller bottenfärg. I första hand rör det sig om att mäta våra plastbåtar, men Eskilstuna Kommun rekomenderar att mäta alla båtar. 

Utfasningen behöver ske i tre steg.

1. XRF-mätning 

2. Sanering efter tydliga riktlinjer så arbetet sker på ett säkert sätt.

3. Ny miljövänlig behandling som samtidigt skyddar våra båtar.

Obs! Nyare båtar kan ha ett intyg från tillverkaren med vilken produkt båten behandlats med, dessa båtar behöver inte XRF-mätas.

Det är varje båtägares ansvar att se till att den har en giftfri botten.

Vi i Mljökommittén kommer finnas på plats vid årsmötet den 9 september, och svara på era frågor så gott vi kan.

Gå gärna in på vår hemsida, embk.se och läs under Miljö-fliken för mer information och även länkar.

Vänligen

EMBK:s Miljökommité

Björn Johansson

Jan Kuhlin

Karin Hökås

Lars Nilsson

Mats Larsson

Tommy Bernergård